ספרי

הברית החדשה

נעתקים מלשון יון ללשון עברית

על ידי

החכם פראפעסאר פראנץ דעליטש ז"ל

מהדורה שתים עשרה

לאנדאן
1937

Franz Delitzsch

אל הקורא

 

הבשורה על־פי מתי

הבשורה על־פי מרקוס

הבשורה על־פי לוקס

הבשורה על־פי יוחנן

מעשי השליחים

אל־הרומיים

הראשונה אל־הקורנתיים

השנית אל־הקורנתיים

אל־הגלטיים

אל־האפסיים

אל־הפילפיים

אל־הקולסים

הראשונה אל־התסלוניקים

השנית אל־התסלוניקים

הראשונה אל־טימותיוס

השנית אל־טימותיוס

אל־טיטוס

אל־פילימון

אגרת אל־העברים

אגרת יעקוב

האגרת הראשונה לפטרוס השליח

האגרת השנית לפטרוס השליח

האגרת הראשונה ליוחנן השליח

האגרת השנית ליוחנן השליח

האגרת השלישית ליוחנן השליח

אגרת יהודה

חזון יוחנן